Bokholoa Monologue!

Ao chehe …kea bots’aba bokholoa! Ke ne ke lumetse e le kannete hore ha e le ‘na ha ke lekholoa la puo. But to my utter shock and dismay, it does seem like I am a “foreigner” when it comes to language—my mother tongue language. I have lost that easiness of navigation and articulation of what could be expressed even in sleep. Hmmmm… if my understanding is not lacking, then I must belong to a group of those otherised individuals known as “makholoa”—the people, who after being away from their native land for ages, are sometimes laughed at for making incredulous remarks about the changed (or unchanged) landscape of what was once familiar to them at an intimate level.

Lekholoa? ‘Na taoana ea lihlaba le lithaba tsa eena Thesele, ruri ha ke lumele! Ke hlapanya joalo ka majakane hore hona ke toro—toro ea Fako! I am/should be a dual citizen—or, if you prefer, a proper bilingual. So, what went wrong? Ke fihlile joang moo molepellaneng1? Ke bua ka oona molepellane oa ho ts’oana le oo libali-bali, matjelo-tjelo2, a o rehileng “fiscal cliff”. Ke re: ke fihlile joang ho iphumana ke lutse leralla leo ke sitoang e le kannete ho fumana mantsoe ka puo ea ka a ho itoloka ka botebo hore le haeba lebitla le ne le se le ahlame, Seokamela thapeli ea ka a e utloe?

Ha ke na karabo empa le ha ho le joalo e re ke hakanye feela. Morero ha se ho nyela lehala kapa hona ho luka metsi a liliba tse etseng hore kajeno e be ke thope ea ho ts’oarisoa teu3—hoba chehe, ke ithutile “ho lema” fats’eng la bokholoa hore ke tsebe ho ikemela le ho ja ka mofufutso oa phatla ea ka. Potso-kholo ke hore: na ha metso ea puo e fokola, ke tla hola ho le ho kae? Kapa bo-nkhekhe ba fositse ha ba re puo ke mmetla-tsela oa boitsebo? Clearly, this can’t be!

I am here with poor roots stemming from soil fertilised with love. This is the undisputed truth: ‘nete ea ‘mamaruri. Taba-tabelo e kholo ea baholisi ba ka e ne e le hore ke be le lenyora la ho noa selibeng sa thuto: seliba sa maphetlaka libuka oona matjelo-tjelo! I am here because their quest and sacrifice to ensure that I have a bright future came at the expense of compromising my potential to grow in my own language, ergo cultivate a strong sense of identity rooted in my own Sesotho culture.

I wrestle with the language just to be nuaced enough to tell my truth without being insulting or disrespectable. But, I really shouldn’t wrestle with Sesotho: I should be able to use the language in a powerful manner that even allows, if needs be, to address royalty as peers in a formal setting—and, more importantly, get away with it! Invoke a simple idiom like “e khotjoa e le maoto mane”, or daringly declare: “ngoana o nyela kapa ho rotela ‘ma’e a mo pepile; haeba ke fahlile ‘muso ka lehlabathe, thupa shapa fats’e boo!”. As it stands, it seems I can potentially be expressive at this level in English not Sesotho; even though, for reasons I still cannot articulate, I had assumed that I possessed reasonable command of both languages.

Senyesemane se re: “it’s never too late”. So, instead of wasting more precious time thinking up reasons of why you are deficient in Sesotho, taoana ea thaba, namame e ts’ehla, just work hard to increase your proficiency. Hoba ruri ha li na motloha-pele. U noele, u bile u futse lefats’eng la bokholoa, joale e fihle nako ea ho fula hlabeng sa puo ea heno. E fihlile nako ea hore: “khomo boela haeno o holile”!


 1. steep downward hill
 2. Batho ba bohlale –the clever people
 3. “handle” of ox drawn plough
Share

3 thoughts on “Bokholoa Monologue!

 1. Ekare nka fumana buka eo taba tsa hao li tsoang ho eona mong’a me.Nka itumella ho fumana lingoloa tsoohle tsa hao.Ke fumaneha ha bobebe mohaleng feela ha joale,likhomo.

  • Ha se litsoa-bukeng ke litsoa-pelong 🙂 Takatso ea ka ke ho kenya letsoho lingoloeng tsa Sesotho. Empa, ka ha ke ea tseba hore “monokots’oai ha o botsoe ka takatso ea ts’oene”, ke sa ithuta ho khasa 😉

 2. Very nice and interesting. But if i may ask is it in anyway possible that i can get a Sesotho Monologue/s

  Or even a reference

  Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *