Bakoena

Wikis > Basotho Clans > Bakoena

Bakoena venerate the crocodile (koena).

i)

Mokoen’a Napo’a Mosito!
Ho sitiloe mang?
Ho sitiloe Tlake oa Napjoane
Oa Raseapara-lome
Ha kea ikapesa ke apesitsoe ke batho ka boomo,
Ke bo-Mohokong oa Pilo,
Pilo oa Sekhele,

ii)

Mokoena oa Mosito!
Motho oa Kali
Lebeola le beotseng Ramonaheng litelu.
La mo re: shoee, shoee, shoee, ka lehare!

iii)

Mokoena oa Molibeli!
Oa ma-Khooanyane’a Mashabela,
Khooanyane ke kubu, ngoan’a Letsipa la Mashabela.

iv)

Mokoena oa ha Monaheng!
Oa ha Khanye, Malibola-Koena,
Ea phutsa e a nyolosa,
Koena ho hlapa tse lipotlana
Malumela a setse a le feela.
Batho ba ha Malekele;
Batho ba ho suha rapo la puleng,
Batho ba tsoa manala ke ho ngoaela lekoko.

v)

Mokoena oa ha Kali’a Tšolo!
Koena tenye-tenye,
Khomo-khaka kaliana,
Khomo e haka libolla-pele,
Ea haka libollela-matlung.

vi)

Mokoena oa ma-Ntsane’a Monaheng!
Oa Kali’a Tšolo
Maila-ho-ngoatheloa!
Mafolane abo Nkotseng,
Monna ea tulu mosali a le tšeea,
Moalosa likoena
O alosa tse linaka.
Motho oa Nkopane’a Mathunya le Mohlomi.

vii)

Mokoena oa ha Nkopane’a Mathunya!
Motho a ka thunya likhomo le batho,
A thunya Likonyela le Marapama.

viii)

Mokoena oa ha Mokoteli!
Oa ma-moren’a moholo oa ho phahamela,
Ea n’a phahamele naha e se ea hae,
E le ea Mpiti, mor’a Sekake!

ix)

Mokoena oa ma-Thamae’a Mathuba!
E limapa namane’a khosi;
Motho oa ma-Tantanyane’a Mokoteli,
Oa ma-Mpiti’a Sekake!
Koen’a likoena,
Ea habo Peete le Mokhachane,
Oa seja-mahlatsa, Ramorotoli!

x)

Mokoena oa ma-Tselane!
Tselane’a Koena!
Batho ba busoang ke mosali!
Batho ba Nkopane’a Mohlomi,
Bakoena ba ma-Thuleli’a Seilane,
Thuleli a ka thulela Matebele borena,
A re thulele ba habo
Ba ha Monaheng marena.

xi)

Mokoena oa ha Monaheng!
Oa ma-Nkopane’a Mathunya.
Ke molilimanyane, ngoan’a Ramakatsa,
Morapela-putsoa,
Oe rapela a sa e bone!
Petsana ke ea lehooa-hooa, Makhetha,
E hooa e koma-komisa lichaba
Tsa heso tsa ha Monaheng.
Makhetha ke tau, ngoan’a Ramakatsa!

xii)

Mokoena oa ma-Ntai’a Mokheseng!
Oa ma-Marabe sekotoana
Oa ma-nohana ea loma, Ramoeletsi,
E n’e sa itaola ho loma,
Ba e hatile mohatla e phomotse (letse).
Khoabane ka mahlong ho lebululu, e ka sekome.
Ke lebeoana labo Kali, mor’a Tšolo,
Leila-ho-ngoatheloa-ngoathoana-sa-maobane!

xiii)

Mokoena oa Makhetha!
Makhetha ke tau, mora oa Monyane!
E-re e le tau e lale hlaheng (hlatheng).
Hlaheng ho lala bo-Mafeheloane.
Petsana lehooe-hooe, Makhetha,
Pitsi e lla ka mose, Moiketsi.

xiv)

Mokoena oa ma-Ntsane’a Monaheng!
Oa Nkopane’a Mathunya!
Koenananyane koena lia e tšaba.
Koena ho hlapa tse potlana,
Koena tse kholo li a seha (lala) feela.

xv)

Mokoen’a ma-Ntsane’a Monaheng!
Oa ma-Rapitso oa maikhomo
A manyane a Monaheng!
Motho oa Tšimane’a Lebekoana,
Malekeleke’a Kali, mor’a Tšolo.
Makhetha ke Kali, mor’a Tšolo.
Mor’a Monyane, Mohlomi’a Matsie,
O hlomile thebe tseleng.
Pitsi eare: Tsee! Tsee! Makhetha!
Ea re: tsee, tsee, metsi, e nts’e fula.

xvi)

Mokoena oa ma-Ntsane’a Monaheng!
Lebeoana la bo-Kali’a Tšolo
Maila-ho-ngoatheloa!
Batho babo ‘Makhoejane’a Lisema,
Ba thula batho ka lithebe ba feta,
Ba ntse ba ipatlela selekane.

xvii)

Mokoena oa Maieane oa khom’a lerumo!
Leruo la khomo, mor’a Motloheloa!
Ba ma-Motetenene’a khosi,
Ba khathapi e ntle sebapalla;
Ba ma-leruo la tloha ho khomo, le ee ho motho.
Pai! Mokhoenyana u mo siea hokae?
Se je mokhoenyana har’a lepatlelo.

xviii)

Mokoena oa ha Nku-tšooana!
Oa ma-Kapari’a Koena!
Motho oa ma-Pitsa li telle,
Pitsa li telle kapeha-marumo.
Motho oabo Posa le Posanyane.
Koena li boele matšaneng
E-be qo-qomu! Qomu!

xix)

Mokoena oa ma-Nku-tšooana Posa!
Oa Kapari’a Koena;
Oa Lesoli la ma-Sephanyana;
Oa ma-Pitsa li motlomo,
Li motlomo li ka apeha marumo!
Oa ma-Photo’a Manyatsa,
Oa ma-moseha-lithebe-tse-phatšoana-le-tse-nalana,
Oa ma-Nku-tšooana Monaheng.

xx)

Mokoena oa ha Molibeli,
Motho oa ma-Mphutlane’a Makeka,
Motho oa bo-Nkoriba le Tsotelo,
Motho oa ha ma-Mahlosi’ a Nakeli,
Ere a eja, a khore,
Ke re ke lekhukhuntšatsoana,
A eo le ja le mosali oa hae,
A eo le ja le ‘Mamoliehi,
Motho oa bo-Mothibe le ‘Malane!

xxi)

Mokoena oa ha ma-Ntsane a Monaheng,
Maila-ho-ngoatheloa,
Maja-polokoe-kaofela!

xxii)

Mokoena oa Ntsane’a Monaheng,
Oa Napo’a Mosito,
Koenanyane, koena li e sira ka seriti metsing,
Ho hlapa tse lipotlane,
Koena li hlapa li nyolosa maliboho,
Ke motebang, ke teba ka sekepe!

xxiii)

Mokoena oa ha Maieane,
Oa leruo la khomo,
Oa Motloheloa,
Ea bapallang khatamping,
Moo ho bapallang ba baholo
Le ba banyane!

xxiv)

Mokoena oa Tumane’a Potsela,
Oabo Lijo, oabo Moselane,
Ho hlabana lithotsela ka mahaheng,
Li tsekisana maphutsi le marakaila,
Se hloho e kholo ke Tumane,
Makhoakhoa, o a le bitsa!

xxv)

Mokoena oa ha Mahlatsi,
Ea mokaalo ka linaleli,
Joang ba tšane, molelengoana,
Ba ha Mahlatsi ha ba je le batho,
Ha ba eja le batho, mahlare a a lala!

xxvi)

Mokoena oa ha Molibeli
Koenanyana koena li e hloile,
Li e sirile ka seriti metsing,
Koena e hlapa maliboho e a nyolosa!

Share

Sub Wikis

 
This entry was posted in . Bookmark the permalink.